Gayatri, Ganesha & Saraswati / sandstone

Gayatri---Ganesha---Saraswati-on-sandstone